شماره تماس    ۰۹۳۵۸۵۳۷۲۴۹

ایمیل    fastamoz@gmail.com

 

 

سوالات متداول شما :

۱.سوال اول:آیا شما پروژه طراحی سایت هم قبول می کنید.

جواب:بله.

۲.سوال دوم:چه کسی پروژهای طراحی سایت شمارا می سازد.

جواب:گروه طراحی سایت فست آموز.

۳.سوال سوم:آیا شما آموزش حک هم می دهید.

جواب: خیر

۴.سوال چهارم:آیا از سایت هم پشتیبانی می کنید.

بله:توسط گروه طراحی سایت فست آموز.